Informacje RODO

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE KPB-DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Realizując obowiązek informacyjny na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), - tzw. RODO, pragniemy Państwa poinformować o zasadach na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach w tym zakresie.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Zarządu KPB-Development Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie o następujących danych kontaktowych:

- adres: ul. Lewakowskiego 25, 38-400 Krosno
- e-mail: mieszkanie@kpb-development.pl
- telefon: 13 43 19 707

 

Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe będą lub mogą być przetwarzane tylko i wyłączenie na zasadach określonych w Art. 6 unijnego Rozporządzenia RODO i w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą oraz spełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawa - w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, w celu realizacji umów, w celu ochrony i dochodzenia przysługujących nam roszczeń oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów lub na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie.

Do podstawowych aktów prawnych w oparciu o które realizujemy obowiązki prawne oraz prowadzimy naszą branżową działalność gospodarczą należą w szczególności:
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.,
- Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
- Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą danych osobowych będą lub mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub odrębnych umów, a w szczególności:
- pracownicy naszej firmy na podstawie upoważnień do przetwarzania danych celem realizacji obowiązków służbowych,
- podmioty zewnętrzne: współpracownicy, kontrahenci, podmioty trzecie (podmioty przetwarzające) uprawnieni do przetwarzania danych w imieniu naszej firmy, w celu realizacji zleconych im usług lub w ramach współpracy - niezbędnych dla naszej działalności,
- uprawnione organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, które mogą otrzymywać dane w celu wypełniania ciążących na nich obowiązków prawnych, a którym spółka KPB-Development Sp. z o.o. jest zobowiązana udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przewiduje się przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (podmioty mający siedzibę poza obszarem Unii Europejskiej).

 

Okres przechowywania danych osobowych – kryteria jego ustalania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.
Pomimo zakończenia realizacji celu przetwarzania, dane mogą być dalej przechowywane jeżeli istnieje obowiązek ich archiwizacji z mocy prawa, lecz nie dłużej niż przez wymagany prawem okres.
Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, to ich przechowywanie zakończy się do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu (automatyczne przetwarzanie danych do analiz, ocen lub prognoz dla określenia np. cech, zainteresowań, zachowania, właściwości, sytuacji osoby). Tzn. żadne decyzje dotyczącej osób nie będą oparte o informacje pozyskane i wygenerowane w sposób automatyczny.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa w zakresie udostępnionych swoich danych osobowych:

- prawo dostępu do przetwarzanych danych,
- prawo do sprostowania danych,
- prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach zadań realizowanych w interesie publicznym,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
- prawo do przenoszenia danych
- prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Wymogi podania danych i ewentualne konsekwencje ich niepodania

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Państwo danych osobowych jest niezbędne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa.

Wypełniając obowiązki zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że Państwa dane osobowe w postaci informacji kontaktowych opisanych niżej, przetwarzamy zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit a w związku z Art. 4 pkt 11 Rozporządzenia (udzielona zgoda), z zastrzeżeniem legalności przetwarzania tego typu danych na podstawie innej przesłanki prawnej wskazanej w Art. 6 ust. 1 lit. b do f Rozporządzenia.

 

KPB-Development Sp. z o.o. będący Administratorem danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ochrony Państwa danych osobowych.

 

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych dostępne są w naszej Klauzuli informacyjnej.

 

Dla celów kontaktowych, aby prowadzić z Państwem sprawną komunikację w szczególności z tytułu współpracy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, obsługi zarządzania nieruchomościami, kontaktach urzędowych lub w celach marketingowych, przetwarzamy lub możemy przetwarzać - odpowiednio w zależności o charakteru i celu kontaktu - w szczególności takie Pani/Pana dane osobowe jak: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, miejsce zatrudnienia, adres e-mail, numer telefonu czy adres zamieszkania.

 

Konsekwencją nie udzielenia zgody na przetwarzanie tych danych, będzie utrudniony kontakt z Państwem co znacznie ograniczy prowadzenie sprawnej komunikacji z Panią/Panem w celach opisanych wyżej.

 

Jeżeli nie wyraża Pani / Pan zgody na przetwarzanie danych kontaktowych to prosimy o pisemną informację.

 

W przypadku braku takiej informacji przyjmuje się, że zgoda została udzielona.